උදේ 9 රෑ 8 පිස්සු නටපු Payroll සමග
weekend ඉවර කරන
Assignment ගොඩක් එක්ක
ලොවෙත් තේරෙන්නේ නැති
lectures වල ඉදලා
18 party එකක් තියෙද්දි
ඒකත් cut කරලා . . .
exam ලියන්න හිතුවට
පොත අතට ගත්තාම
අඩ ගගන නිදි දෙව්දුවත් එක්ක
මොනවා ලියන්නද මං
semester finel එකට

Comments (1)

On December 5, 2010 at 7:28 PM , Rashod said...

hi Sri lankan friends
ඔබ සම ලන්කවෙ ෆෙස්බුක් වෙත අරදනා කරමු.
lankawe ayata pamanai
www.teenlanka.net