මගෙ හිතට
ඇවිත් ඔබ
හිතා ගන්න බෑ . . .

මොනව හිතන්නද
මොනව කරන්නද
මොකුත් නොහිත
නිකන් ඉන්නද . . .

දවස් ගනන්
රෑ ගනන්
නිදි මරන්
හිත ඇතුලෙ තද කරන් . . .

සොයමි ඔබ
මා ලගම ...

නමුදු ඔබ
දුරයි මට
නෙලා ගන්න
බැරි දුරින්ම . . .