සමරු සටහන් අතර නෙත සොරා ගෙන
පියමන් කරයි
හැම මොහොතකම ඔබ හට
පවසන්නට හැකි නම් සදාකල්හිම
ඔබ සමගම ලංකර
මගේ හිතේ
ඔබ වෙනුවෙන් උපන් ආදරය
කොපමණ ගැඹුරුද යන්න වග

Comments (1)

On February 25, 2014 at 8:27 PM , askneed said...

For free WordPress Themes:
http://wpthemesonline.blogspot.com/