බලා හිදිමි ඔබ එනතුරු
නොපියාම මගෙ දෑස
මග බලන බලපොරොත්තුවක්
වී ඔබ ඇවිදින් ඇත
හැමදාමත්ම . . .
ආත්මය පුරාම
මගේ ජීවිතය ලෙසට . . .

Comments (3)

On April 6, 2012 at 6:57 PM , Shadow/හේමලයා said...

ආදරණීය ඔබ එනතුරු.....nice macho....

 
On April 7, 2012 at 4:05 AM , ඔබ නොදු‍ටු ලොවක් said...

එළ...ලස්සන Template එකක්....

 
On April 7, 2012 at 1:31 PM , හුටපටයා said...

Thanks a Lot ඔයාලගෙ comments වලට